Strani jezici: časopis za primijenjenu lingvistiku

ISSN: 0351-0840 (Tisak)
ISSN: 2459-671X (Online)
UDK: 811:37

Izdavač: Odjel za strane jezike Hrvatskoga filološkog društva u suradnji sa Školskom knjigom d.d., Zagreb
Prva godina izlaženja: 1972.
Učestalost izlaženja (godišnje): 2 (od 2020. godine)
Područja pokrivanja: humanističke znanosti, filologija
Pravo korištenja: Radovi iz časopisa besplatno se smiju upotrebljavati za osobnu ili obrazovnu svrhu uz poštivanja autorskih prava autora i izdavača.
Kontakt: E-adresa: strani.jezici@ffzg.hr

Web stranica časopisa: https://stranijezici.ffzg.unizg.hr/

Upute autorima (preuzmite PDF)

Glavna urednica

Stela Letica Krevelj, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska

Izvršne urednice

Lidija Cvikić,  Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska

Maja Anđel, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska

Tajnica

Jasenka Čengić, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska

Tehnički urednici

Mila Maršić, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska

Ivana Matijević, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, Hrvatska

Urednički odbor

Ilona Feld-Knapp, Sveučilište Eötvös Loránd u Budimpešti, Mađarska
Gaëtanelle Gilquin, Katoličko sveučilište u Louvainu, Belgija
Saša Jazbec, Sveučilište u Mariboru, Slovenija
Tihana Kraš, Sveučilište u Rijeci, Hrvatska
Marija Lütze-Miculinić, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska
Sandra Mardešić, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska
Maja Miličević Petrović, Sveučilište u Beogradu, Srbija
Marija Omazić, Sveučilište u Osijeku, Hrvatska
Višnja Pavičić  Takač, Sveučilište u Osijeku, Hrvatska
Mirosław Pawlak, Sveučilište Adam Mickiewicz u Poznańu, Poljska
Leonard Pon, Sveučilište u Osijeku, Hrvatska

Milica Sabo, Sveučilište Friedrich Schiller u Jeni, Njemačka

Urednički savjet

Hana Bergerová, Sveučilište Jana Evangeliste Purkynĕ,Češka
June Eyckmans, Sveučilište u Ghentu, Belgija
Hermann Funk, Sveučilište Friedrich Schiller u Jeni, Njemačka
Jonas Granfeldt, Sveučilište u Lundu, Švedska
Martin Howard, Sveučilište u Corku, Irska
Zrinka Jelaska, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska
Marijana Kresić Vukosav, Sveučilište u Zadru, Hrvatska
Tanja Kupisch, Sveučilište u Konstanzu, Njemačka
Lucilla Lopriore, Sveučilište Roma Tre, Italija
Ana Petravić, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska
Simone Pfenninger, Sveučilište u Salzburgu, Austrija
Jason Rothman, Sveučilište u Readingu, Velika Britanija
Elena Savova, Novo bugarsko sveučilište u Sofiji, Bugarska
Henry Tyne, Sveučilište u Perpignanu, Francuska
Irena Vodopija-Krstanović, Sveučilište u Rijeci, Hrvatska
Heike Zinsmeister, Sveučilište u Hamburgu, Njemačka

Područje djelovanja

Strani jezici objavljuju znanstvene i stručne radove koji pokrivaju širok spektar lingvističkih tema, osobito onih koje pripadaju područjima primijenjene lingvistike kao što su ovladavanje inim jezikom, metodika nastave stranih jezika i prevođenje. Časopis objavljuje i prikaze knjiga te izvješća sa skupova.

Sekcije

  • ČLANCI (izvorni znanstveni članak, prethodno priopćenje, pregledni članak, stručni članak)
  • PRIKAZI (prikazi knjiga, prikazi konferencija)

Recenzijski postupak

Recenzentski postupak u časopisu Strani jezici odvija se u dva koraka. U prvom koraku, svaki zaprimljeni prilog prolazi početno uredničko vrednovanje nakon kojeg se donosi odluka o tome može li se prilog uzeti u obzir za objavljivanje. Nakon pozitivnoga početnog vrednovanja, u drugom koraku svi prilozi, osim prikaza knjiga i izvješća s konferencija, prolaze kroz recenzentski postupak. Časopis Strani jezici provodi postupak dvostruke anonimne recenzije tijekom kojega se ne otkriva ni identitet autora ni identitet recenzenata.

Recenzentski postupak provode dva recenzenta. Uz pomoć jasnih kriterija procjenjivanja kvalitete priloga navedenih u Recenzentskom obrascu recenzenti procjenjuju udovoljava li članak akademskim standardima struke i standardima časopisa. Recenzenti daju preporuku o prihvaćanju članka, prihvaćanju članka nakon provedenih manjih izmjena, potrebi značajnih izmjena ili odbijanju članka te prijedlog kategorije članka. Sugestije za izmjene namijenjene autoru recenzent dostavlja u posebnom dokumentu. U slučaju oprečnih recenzija (jedan recenzent predlaže da se članak objavi, a drugi predlaže da se članak odbije) članak se šalje trećem recenzentu. U slučaju značajnog razilaženja recenzenata u predlaganju kategorije konačnu odluku donose član uredničkog odbora i glavni urednik.

Etički kodeks 

Troškovi zaprimanja i objavljivanje priloga

Časopis Strani jezici ne naplaćuje nikakve troškove autorima prilikom zaprimanja ili objavljivanja priloga.
Autori priloga dobit će po jedan primjerak onoga broja Stranih jezika u kojem je njihov rad objavljen.

Zastupljenost u bazama podataka:
Časopis se navodi u sljedećim bazama: ERIH PLUS, Hrčak, Proquest Social Science Permium Collection, Proquest Linguistics and Language Behavior Abstracts (LLBA) Proquest Linguistics Collection, Modern Language Association Database (MLA), Brill Linguistic Bibliography (BL Bibliographie Linguistique).

_____________________________________________________________________

INFORMATION IN ENGLISH

_____________________________________________________________________

STRANI JEZICI (FOREIGN LANGUAGES)

a journal of applied linguistics

ISSN: 0351-0840 (Print)
ISSN: 2459-671X (Online)
UDK: 811:37
Publisher: Croatian Philological Association in cooperation with Školska knjiga d.d., Zagreb
First year of publication: 1972
Publication frequency (annually): 2 (since 2020)
Areas of coverage: Humanities, Philology
User Rights: Papers published in Strani jezici can be used for personal or educational purposes while respecting the rights of authors and publishers.
Contact:  E-mail address: strani.jezici@ffzg.hr

URL: https://stranijezici.ffzg.unizg.hr/

Guidelines for contributors (download PDF)

Editor-In-Chief

Stela Letica Krevelj, University of Zagreb, Croatia

Managing Editors

Lidija Cvikić,  University of Zagreb, Croatia

Maja Anđel, University of Zagreb, Croatia

Editorial Assistant

Jasenka Čengić, University of Zagreb, Croatia

Technical Editors

Mila Maršić, University of Zagreb, Croatia

Ivana Matijević, National and University Library in Zagreb, Croatia

Editorial Board

Ilona Feld-Knapp, Eötvös Loránd University in Budapest, Hungary
Gaëtanelle Gilquin, Université catholique de Louvain, Belgium
Saša Jazbec, University of Maribor, Slovenia
Tihana Kraš, University of Rijeka, Croatia
Marija Lütze-Miculinić, University of Zagreb, Croatia
Sandra Mardešić, University of Zagreb, Croatia
Maja Miličević Petrović, University of Belgrade, Serbia
Marija Omazić, University of Osijek, Croatia
Višnja Pavičić Takač, University of Osijek, Croatia
Mirosław Pawlak, Adam Mickiewicz in Poznań, Poland
Leonard Pon, University of Osijek, Croatia
Milica Sabo, Friedrich Schiller University in Jena, Germany

Board of Consulting Editors

Hana Bergerová, Jan Evangelista Purkynĕ University, Czech Republic
June Eyckmans, Ghent University, Belgium
Hermann Funk, Friedrich Schiller University in Jena, Germany
Jonas Granfeldt, Lund University, Sweden
Martin Howard, University College Cork, Ireland
Zrinka Jelaska, University of Zagreb, Croatia)
Marijana Kresić Vukosav, University of Zadar, Croatia
Tanja Kupisch, University of Konstanz, Germany
Lucilla Lopriore, Roma Tre University, Italy
Ana Petravić, University of Zagreb, Croatia
Simone Pfenninger, University of Salzburg, Austria
Jason Rothman, University of Reading, United Kingdom
Elena Savova, New Bulgarian University in Sofia, Bulgaria
Henry Tyne, University of Perpignan, France
Irena Vodopija-Krstanović, University of Rijeka, Croatia
Heike Zinsmeister, University of Hamburg, Germany
Focus and scope

Strani jezici embraces research and professional papers which cover a broad range of linguistic topics with a special emphasis on areas of applied linguistics, such as second language acquisition, foreign language teaching methodology, and translation studies.

Sections

  • ARTICLES (original research articles, preliminary communications, state-of-the-art articles, professional papers)
  • REVIEWS (book reviews, conference reports)

Review process

The Strani jezici journal uses a two-stage reviewing process. At the first stage, the in-house review, all submitted manuscripts are initially assessed by the Editor-in-Chief who decides whether the article is to be considered for publication. After a positive initial assessment, at the second stage, all the contributions, except book reviews and conference reports, undergo a peer review process. Strani jezici employs a double-blind peer review process, wherein the identities of authors and reviewers are not revealed throughout the process.

The review process is carried out by two independent reviewers. The reviewers assess whether the article meets professional academic standards and the standards of the journal on a provided Review form with the clearly stated quality assessment criteria. Each reviewer recommends one of four options (accept the article in the present form, accept the article after minor revisions, major revisions needed or reject the article) and gives recommendations for the categorisation of the article. The reviewer’s suggestions for changes (intended for the author) are provided in an anonymised document. If the two reviewer reports express contradicting opinions (one recommends the paper for publication as it is or after changes have been made, and the other rejects it), a third review is commissioned. In case there is a discrepancy in the categorisation of the paper the Editorial Board member and the Editor-in-Chief make the final decision.

Publication ethics 

Article processing charges or submission fees
There are no submission fees or article processing charges.
Authors will receive one copy of the journal in which their article has been published.

Citation databases
Strani jezici is indexed in ERIH PLUS, Hrčak, Proquest Social Science Permium Collection, Proquest Linguistics and Language Behavior Abstracts (LLBA) Proquest Linguistics Collection, Modern Language Association Database (MLA), Brill Linguistic Bibliography (BL Bibliographie Linguistique).