Hrvatski

HRVATSKI

časopis za teoriju i praksu nastave hrvatskoga jezika, književnosti, govornoga i pismenoga izražavanja te medijske kulture

Časopis Hrvatski izlazi od 2003. godine. Objavljuje znanstvene i stručne radove, prikaze i osvrte iz metodičke teorije i prakse nastave Hrvatskoga jezika u osnovnim i srednjim školama, povijesne i šire filološke teme, radove o poučavanju inojezičnoga hrvatskog, o dramskoj pedagogiji itd. Pokretač časopisa i glavni i odgovorni urednik je prof. dr. sc. Vlado Pandžić.

IZDAVAČ

Hrvatsko filološko društvo
Zagreb, Ivana Lučića 3

UREDNIŠTVO

prof. dr. sc. Vesna Bjedov (Osijek, Hrvatska)
doc. dr. sc. Ana Ćavar (Zagreb, Hrvatska)
prof. dr. sc. Mazllom Kumnova (Đakovica, Kosovo)
prof. dr. sc. Jože Lipnik (Maribor, Slovenija)
doc. dr. sc. Anđela Milinović Hrga (Split, Hrvatska)
prof. dr. sc. Šimun Musa (Mostar, BiH)
prof. dr. sc. Jadranka Nemeth-Jajić (Split, Hrvatska)
dr. sc. Mila Pandžić (Zagreb, Hrvatska)
prof. dr. sc. Vlado Pandžić (Zagreb, Hrvatska)
prof. dr. sc. Antun Pavešković (Zagreb, Hrvatska)
prof. dr. sc. Ana Pintarić (Osijek, Hrvatska)
prof. dr. sc. Tamara Turza-Bogdan (Čakovec, Hrvatska)
prof. dr. sc. Karol Visinko (Rijeka, Hrvatska)

GLAVNI UREDNIK

prof. dr. sc. Vlado Pandžić

ZAMJENICE GLAVNOG UREDNIKA

doc. dr. sc. Ana Ćavar
prof. dr. sc. Jadranka Nemeth-Jajić

TAJNICA UREDNIŠTVA

dr. sc. Mila Pandžić

Časopis je osnovan u lipnju 2002. Izlazi dva puta godišnje.
Cijena jednog primjerka: 8 eura.
Godišnja pretplata: 12 eura.
Pretplata se doznačuje na žiro račun: HR7423600001101551990
Hrvatsko filološko društvo
(za časopis „Hrvatski”), Zagreb, Hrvatska

ADRESA UREDNIŠTVA:

Filozofski fakultet, Ivana Lučića 3, 10 000 Zagreb, Hrvatska
Telefon: 385 (0) 1 4092 071
e-mail: hrvatski.hfd@gmail.com

UPUTE SURADNICIMA

Časopis „Hrvatski” objavljuje izvorne znanstvene, pregledne i stručne radove, izlaganja sa znanstvenih skupova te prikaze praktičnih iskustava iz nastave hrvatskoga jezika i književnosti, govornoga i pismenoga izražavanja te medijske kulture, koji nisu objavljeni u drugim javnim glasilima. Svi će radovi uobičajeno biti recenzirani i kategorizirani u skladu s međunarodnim načelima i pravilima o objavljivanju znanstvenih i stručnih tekstova u časopisima. Prikazi i ocjene knjiga, časopisa, znanstvenih i stručnih skupova neće biti kategorizirani.

Priloge objavljujemo u skladu s abecednim redoslijedom suradničkih prezimena i imena. Izvorni radovi mogu imati do 100.000 znakova; izlaganja sa znanstvenih skupova, pregledni radovi, stručni radovi i prikazi praktičnih iskustava do 50.000 znakova; prikazi i ocjene knjiga, časopisa, znanstvenih i stručnih skupova do 20.000 znakova.

Suradnici su odgovorni za jezičnu urednost svojih tekstova; sudjeluju u korekturi tekstova tijekom prijeloma časopisa. Tekstovima koji će biti objavljeni u dijelu časopisa Rasprave i članci treba priložiti sažetak i ključne pojmove, nazive ili riječi do 1.500 znakova na hrvatskome i jednome svjetskom jeziku.
Časopis se tiska na hrvatskome jeziku. Rukopisi se ne vraćaju.