Hrvatski u malom prstu 1

Sa predstavljanja priručnika ‘Hrvatski u malom prstu 1’
predstavljanje knjige 'Hrvatski u malom prstu 1'predstavljanje knjige 'Hrvatski u malom prstu 1'predstavljanje knjige 'Hrvatski u malom prstu 1'predstavljanje knjige 'Hrvatski u malom prstu 1'predstavljanje knjige 'Hrvatski u malom prstu 1'predstavljanje knjige 'Hrvatski u malom prstu 1'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kliknite na bilo koju sliku za povećanje

 

Narudžba knjige i ostali upiti mogući su na adresi biblioteka.kroatini@gmail.com

Pročitajte izvadak iz recenzije te dojmove nakon uporabe priručnika.

Rekli su o priručniku

naslovnica„Ovaj je udžbenik idealno nastavno sredstvo za intenzivne tečajeve i nastavu inojezičnoga hrvatskoga na početnome stupnju. Slijedeći temeljno načelo suvremene glotodidaktike koja u središte nastavnoga procesa stavlja učenika kao stvaralački subjekt, usmjeren je na razvijanje komunikacijske kompetencije na hrvatskome jeziku, te se u skladu s time i leksički i gramatički sadržaji usvajaju kroz komunikaciju. Izbor i struktura tekstova i zadataka omogućuju razvijanje svih jezičnih djelatnosti kao i razvijanje međukulturalne kompetencije. Svatko tko bude učio hrvatski pomoću ovoga udžbenika, sigurno će na kraju moći reći da ima hrvatski u malome prstu, odnosno da ima izvrstan temelj koji može biti najbolja moguća motivacija za daljnje učenje i otkrivanje hrvatskoga jezika.“
iz recenzije
Željka Macan, prof.  
Sveučilište u Rijeci

slika-1„Nakon uspješno održanoga intenzivnoga tečaja za Erasmus studente na kojem sam se služio priručnikom „Hrvatski u malome prstu“ Marije Bošnjak i Lidije Cvikić mogu reći da su pažljivo biran rječnik i „razigrane“ vježbe idealan spoj za poučavanje hrvatskoga jezika posebice na kratkim, intenzivnim tečajevima. Priče i dijalozi zastupljeni u priručniku  omogućavaju zanimljiv prolaz kroz jezik na svim njegovim razinama. Priručnik na živ i suvremen način pomaže u savladavanju mnogih jezičnih posebitosti iz hrvatskoga jezika naročito u radu sa studentima (i budućim potencijalnim korisnicima) koji baš i nemaju prethodnih iskustava u učenju stranih jezika. Posebice valja istaknuti pomalo nekonvencionalan pristup: kratke tekstove s uključenom jezičnom igrom, izraze iz razgovornoga stila i dijalekata koji su karakteristični za tipične svakodnevne situacije, kao i niz kulturoloških elemenata. Ukratko, priručnik „Hrvatski u malome prstu“ je „pitko“ štivo za bezbolnu inicijaciju i prvi kontakt odraslih stranaca s hrvatskim jezikom.“
Josip Lasić, prof.
Sveučilište u Splitu